Povinné revízie v bytových domoch, ktoré vás môžu zachrániť

Bývanie v bytoch je komfortné a pohodlné, čo však platí len do momentu, než sa vyskytne nečakaná udalosť, ktorú môže zapríčiniť nielen ľudský faktor, ale aj stav budovy bez pravidelnej údržby a kontroly.

1 4 045

Bývanie v bytoch je komfortné a pohodlné, čo však platí len do momentu, než sa vyskytne nečakaná udalosť, ktorú môže zapríčiniť nielen ľudský faktor, ale aj stav budovy bez pravidelnej údržby a kontroly. Ako sa takýmto nepríjemným situáciám, ktoré často končia tragicky, vyhnúť?

Nový domov sa hľadá ťažko. Pravidelné revízie a dobrá starostlivosť o vaše okolie sú preto najlepším a najjednoduchším spôsobom, ako tomu predísť. Zároveň ide o váš majetok a zdravie.

Ktoré revízie sú z tohto pohľadu dôležité, povinné a nemali by sa nikdy podceňovať?

Dôležité plynové zariadenia

Kontrola plynového zariadenia je jednou zo základných kontrol, ktoré je potrebné vykonávať na pravidelnej báze. Hlavný prívod plynu až po stúpací rozvod je potrebné kontrolovať KAŽDÝ ROK. Odbornú prehliadku plynových rozvodov, ktorá zisťuje a meria prípadný únik plynu je potrebné vykonať každé 3 roky. Odborná skúška plynových rozvodov je ďalšou kontrolou, ktorej sú podrobené plynové zariadenia a je potrebné ju vykonávať každých 6 rokov.

O tom, že o zariadenia slúžiace na dodávku plynu je povinný sa starať nielen vlastník bytu, ale aj správca bytov hovorí zákon č.251/2012 Z.z. Podľa § 72 ods. 9 písm. c) zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike v platnom znení, kde je každý „Vlastník alebo osoba oprávnená užívať alebo spravovať plynové zariadenie, ktorého prostredníctvom sú pripojení koncoví odberatelia plynu do distribučnej siete prevádzkovateľa distribučnej siete, a vlastník alebo správca dotknutej nehnuteľnosti, do ktorej je dodávaný plyn, povinný udržiavať toto plynové zariadenie slúžiace na dodávku plynu v zodpovednom technickom stave.“

Takisto podľa § 71 ods. 2 písm. d) zákona č. 251/2012 Z. z sú za dobrý technický stav zodpovední aj jednotlivci: „Odberateľ plynu v domácnosti je povinný udržiavať odberné plynové zariadenie v zodpovedajúcom technickom stave.“ Za porušenie dodržiavania adekvátneho technického stavu plynových zariadení hrozí podľa ustanovenia § 91 ods. 1 písm. d) zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike v platnom znení pokuta od 100 eur až do 30 000 eur aj pre jednotlivcov. Preto je vhodné pri kontrolách plynových rozvodov v období každých 3 rokov prekontrolovať aj spotrebiče v bytoch vlastníkov, čím sa môže zabrániť zbytočne vzniknutým škodám na majetku či dokonca zdraví.

Zdroj obrázka: Visionsi/Shutterstock.com

Plynová kotolňa sa môže zaradiť k plynovým zariadeniam, pretože funguje vďaka kotlom, ktoré používajú plynné palivo. Plynové kotolne sa delia na tie, ktoré disponujú kotlami s výkonom do 50kW a nad 100kW.

Kotly do 50kW stačia pre rodinné domy alebo na vykurovanie 4 bytov.

Plynové kotolne s kotlom s výkonom do 50kW môžu obsluhovať iba poverené osoby, ktoré majú doklad o overení odborných vedomostí vydaný revíznym technikom pre plynové zariadenia alebo Technickou inšpekciou, a.s. Poverenou osobou môže byť vlastník bytu alebo predseda spoločenstva bytov.

Plynová kotolňa, ktorá disponuje zariadením na plynné palivo s výkonom nad 100kW musí byť obsluhovaná kvalifikovanou osobou, a teda takou, ktorá vlastní preukaz od inšpekcie práce a ovláda relevantné informácie.

Plynová kotolňa funguje na základe prevádzkového poriadku, kde sú určené presné pravidlá fungovania kotolne. Zistíte v ňom koľko kotlov môže obsluhovať jeden kurič, aké sú spôsoby fungovania a povinnosti každého pracovníka pri obsluhe kotlov.

Každá plynová kotolňa musí byť každý rok podrobená odbornej prehliadke podľa § 16 vyhlášky č. 25/1984 Zb. o bezpečnosti práce na zaistenie bezpečnosti práce v nízkotlakových kotolniach. Odbornú prehliadku vykonáva revízny technik, ktorý skontroluje kotol, tlakovú (expanznú) nádobu a regulátor tlaku a plynu. Zároveň je potrebné v objektoch vykonať aj kontrolu komína a dymovodu.

Komín a dymovod

Komíny a dymovody musia takisto ako ostatné časti domových priestorov prechádzať pravidelnými revíziami. Čistenie a kontrola komínov sú ukotvené v zákone č.314/2004 Z.z. o ochrane pred požiarmi. Za túto kontrolu sú zodpovední správcovia a spoločenstvá vlastníkov bytov, ktorým za nevykonanie tohto úkonu hrozí pokuta až 8298 EUR.

Rozdiel v období, za ktoré je potrebné vykonať kontrolu je v tom, či komín disponuje vložkou. Ak je bez vložky a je napojený na zariadenie s tepelným výkonom do 50 kW je potrebné kontrolu vykonávať každých 6 mesiacov. Ak má komín vložku, stačí ho skontrolovať každých 12 mesiacov. Ak je však napojený na spotrebič s výkonom nad 50kW, aj komín s vložkou je nutné kontrolovať raz za 6 mesiacov.

Podmienky a časové ohraničenia pre čistenie komínov môžete nájsť v § 20 vyhlášky č. 401/2007 Z. z. o technických podmienkach a požiadavkách na protipožiarnu bezpečnosť pri inštalácii a prevádzkovaní palivového spotrebiča, elektrotepelného spotrebiča a zariadenia ústredného vykurovania a pri výstavbe a používaní komína a dymovodu a o lehotách ich čistenia a vykonávania kontrol.

Zdroj obrázka: ALPA PROD/Shutterstock.com

Požiarna ochrana

Pod pojmom požiarna ochrana rozumieme ochranu pred vznikom požiaru, ktorá udrží v bezpečí majetok a zdravie obyvateľov objektu. O požiarnej ochrane pojednáva zákon č.314/2004 Z.z. o ochrane pred požiarmi.

Pravidelné odborné prehliadky a odborné skúšky vykonávané správcom alebo predsedom spoločenstva, ktoré je potrebné realizovať raz ročne sa týkajú hasiacich prístrojov, hydrantov a hydrantových hadíc, požiarnych dvier a okien a preventívnej požiarnej prehliadky. Správca či predseda musí denne, mesačne, štvrťročne a ročne vykonávať OP a OS elektrickej požiarnej signalizácie (EPS) a stabilných hasiacich zariadení (SHZ).

Majitelia bytov v bytových domoch si často nevhodne odkladajú rôzne predmety na chodbách či iných spoločných častiach domu, čím by mohli zabrániť pohotovému vniknutiu do priestorov počas požiaru. Preto sú na to často počas prehliadok správcovia na tento fakt technikmi upozornení. Vlastníci sú povinní vykonať nápravu a ak tak neučinia sami, musí ju vykonať správca, ktorý je podľa § 9 ods. 4 zákona č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov povinný: ,,Zabezpečiť odstránenie chyby alebo poruchy technického zariadenia, ktoré boli zistené kontrolou stavu bezpečnosti technického zariadenia, ak bezprostredne ohrozujú život, zdravie alebo majetok, a to aj bez súhlasu vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome.

Správca alebo predseda je povinný zabezpečiť aj bez súhlasu vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome odstránenie chyby, poruchy alebo poškodenia spoločných častí domu, spoločných zariadení domu a príslušenstva, ak bezprostredne ohrozujú život, zdravie alebo majetok.“

Zdroj obrázka: Dmitry Kalinovsky/Shutterstock.com

Nezabudnite na výťah

Podľa štatistík sa v krajinách EU využíva viac ako tri milióny výťahov pričom až polovica z nich má za sebou viac ako dve desaťročia nepretržitej služby. Ani my na tom nie sme o nič lepšie, preto je kontrola týchto zariadení veľmi dôležitá, rovnako aj výmena za nové a bezpečnejšie modely.

Ak ako bytový dom disponujete výťahom, mali by ste mať aj zmluvu so spoločnosťou, ktorá vykonáva OP a OS (Odborná prehliadka (OP) a odborná skúška (OS) – zisťuje sa ňou vždy v určených lehotách a podľa požiadaviek bezpečnosti, stav technického zariadenia počas prevádzky).

Príloha č.7 k Vyhláške hovorí o troch typoch prehliadok. Týždennú prehliadku má na starosti dozorca výťahu. Trojmesačnú prehliadku a trojročnú skúšku má na zodpovednosti odborný pracovník, a teda revízny technik. Každé zdvíhacie zariadenie musí prejsť po 6 rokoch úradnou skúškou, ktorá sa koná za účasti Technickej inšpekcie, a.s.

Správca a predseda SVB dohliadajú na pravidelnosť prehliadok OP a OS, a preto je vhodné, ak majú založené knihy výťahov, do ktorých sa prehliadky zapisujú. Ak sa zariadenie často kazí, je lepšie ho vymeniť.

Pri výbere spoločnosti, ktorá zabezpečí už výmenu výťahu je potrebné zvážiť viacero faktorov. Dôležité je porovnať cenové ponuky, ale tiež cenu mesačného servisu nakoľko túto sumu budú vlastníci bytového domu uhrádzať spoločnosti každý mesiac. Zároveň je potrebné si uvedomiť možnosť navyšovania sumy v závislosti od stúpajúcej inflácie (meranú indexom spotrebiteľských cien), ktorú zverejňuje každý rok Štatistický úrad Slovenskej republiky.

Schodiskové plošiny, zvislé plošiny a stoličkové výťahy zaraďujeme medzi vyhradené technické zariadenia a sú určené na pomoc osobám s obmedzenou schopnosťou pohybu. Obdobia, za ktoré je potrebné vykonať ich kontrolné prehliadky stanovuje tiež príloha č.7 k Vyhláške. Pravidelnosť odborných prehliadok, skúšok a revízií je v réžii výrobcu.

Odbornú prehliadku musí vždy vykonávať odborný pracovník, a to v závislosti od používania zariadenia. Ak je to do 10 jázd denne, odborná prehliadka sa vykonáva raz ročne. Ak je to nad 10 jázd denne, tak je potrebné prehliadku vykonať 2x ročne. Odbornú skúšku je potrebné realizovať v pravidelnom rozsahu 3 rokov.

Revízie a kontroly bleskozvodných zariadení

Aby váš domov bol dokonale chránený pred úderom blesku, potrebuje funkčný bleskozvod, ktorý dokáže zviesť atmosférické výboje do zeme, a tak znížiť škody na dome a dokonale ochrániť váš majetok a zdravie obyvateľov.

Pravidelná odborná prehliadka (OP) a odborná skúška (OS) sa vykonávajú rôzne, a to v závislosti od toho, či ide o bleskozvody aktívne alebo pasívne, pričom pasívnych bleskozvodov je na bytových domoch najviac. Pravidelné revízie dokážu odhaliť nedostatky, ktoré je potrebné odstrániť, a preto je dôležité, aby boli vždy vyhotovené včas. Zároveň hrozí pri nedodržaní časového rozhrania prevádzkovateľovi správny delikt, pretože ide o ohrozenie bezpečia obyvateľov domu.

Pri aktívnych typoch sa bleskozvod VIZUÁLNE kontroluje každé dva roky. Revíziu je potrebné vykonať každé 3 rokyv prípade zásahu bleskom čo najskôr. Pasívne typy prechádzajú pravidelnou revíziou každé 4 roky a samozrejme po každom zásahu bleskom.

Revízna správa informuje prevádzkovateľa o výsledkoch kontroly a merania bleskozvodu. Dôležité je však, aby bol dokument prevádzkovateľom podpísaný, pretože inak by bol vyhodnotený za neplatný. Revízni technici sa pri vypracúvaní revíznej správy i samotnej revízii riadia aktuálnou Slovenskou technickou normou.

Zdroj obrázka: Monika23/Shutterstock.com

Odborná prehliadka a odborná skúška elektrického zariadenia

V každom bytovom dome potrebujeme aj elektrinu, pretože ide o veľmi dôležitý zdroj. Elektrické zariadenia alebo elektrická inštalácia v bytových domoch musia byť ale bezpečné voči úrazom elektrickým prúdom. Preto podliehajú pravidelným OP a OS. O pravidelnej odbornej prehliadke a odbornej skúške elektrického zariadenia a tiež bleskozvodov hovorí prílohe č.8 vyhlášky MPVaR SR č. 508/2009 Z.z.

Pravidelnosť vykonávania OP a OS pre elektrickú inštaláciu a zariadenia na ochranu pred účinkami statickej elektriny a zariadenia na ochranu pred účinkami atmosférickej elektriny – bleskozvody sa líši v závislosti od druhu objektu a zariadenia a od vonkajších vplyvov a druhu prostredia.

Správa, ktorú odborníci vyhotovia musí zostať v úschove najmenej do vyhotovenia ďalšej správy o pravidelnej OP a OS elektrického zariadenia.

Revízie sú tá najlepšia prevencia

Napriek obľúbenosti vidieka pre jeho krásu a súkromie, ktoré obyvateľom toto prostredie poskytuje, sa pomerne veľká časť ľudí rozhoduje pre bývanie v meste.

Mestá, sú preferované nielen mladšou generáciou pre obrovské príležitosti a perspektívu. V mestách sa človek rozvíja viac duchovne aj kultúrne. Je tu viac dostupné vzdelanie, školy, knižnice, divadlá, kiná, zdravotná starostlivosť a rôzne iné dôležité služby.

Ako to už ale chodí, všetko má aj druhú stranu mince. Strata súkromia však nie je jediná vec, ktorá vás v tejto súvislosti zrejme napadla. Veľkým problémom je stav budovy, ktorý by mal mať pod dohľadom nielen správca, ale aj majitelia a nájomníci. A práve v tom vám pomáhajú povinné revízie, ktoré sme si spomenuli a nemali by ste na ne zabúdať. Vyhnete sa tak mnohým problémom.

1 komentár
  1. NOSUGAR hovorí

    SKANDALOZNA NEROVNOPRAVNOST je, ze revizie n i e s u p o v i n n e napr. v pripade rodinnych domov, prenajatych najomnikovi! Ked vy tu, na SK sa nedostanete k najomnemu bytu v bytovke (kvoli domacemu zvieratku macke), tak vam nic ine nezostava ako si najst RD na byvanie – a tym mate smolu, ze majitel napr. spori. Cize pozor na RD, nastahovat sa az po revizii plynu a elektriny!!!! Ak je to mozne…

Zanechajte odpoveď

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.