Ako na stavbu z právneho hľadiska

0 233

Ako každá oblasť spoločnosti, aj stavebníctvo sa musí riadiť platnými zákonmi. Zákon 50/1967 z.Z., čiže stavebný zákon, upravuje územné plánovanie a stavebný poriadok a musí sa nim riadiť každá fyzická aj právnická osoba, ktorej sa dotýka. V stavebnom zákone sú obsiahnuté procesy plánovania, navrhovania, povoľovania a samotnej realizácie stavieb vzhľadom na životné prostredie, kultúrne pamiatky, bezpečnosť pri práci a dodržiavanie stanovených termínov a tiež sankcie vyplývajúce z porušenia tohto predpisu.

Pozemné a inžinierske stavby

Podľa stavebnotechnického vyhotovenia a účelu, na ktorý sú postavené, sa stavby delia na pozemné a inžinierske. Pozemné stavby sú podľa stavebného zákona charakterizované ako „priestorovo sústredené zastrešené budovy vrátane podzemných priestorov, ktoré sú stavebnotechnicky vhodné a určené na ochranu ľudí, zvierat alebo vecí.“

Medzi inžinierske stavby patria nielen dopravné spojenia ako cesty, mosty, železnice, ale aj rozvody, telekomunikačné stožiare, ihriská, zábavné parky a ďalšie stavby, ktorých účelom nie je poskytnutie bytových alebo nebytových priestorov.

Či je predmetom vášho záujmu výstavba pozemnej stavby, inžinierskej stavby, rekonštrukcia či stavebné úpravy, do stavebných prác sa nemôžete pustiť bez príslušných povolení. Proces ich vybavenia je však značne časovo aj administratívne náročný, mnohí stavebníci sa preto rozhodnú využiť právne služby. Nehnuteľnosti a výstavba sú oblasti, v ktorej ponúka právne poradenstvo slušný počet kompetentných spoločností.

Vydanie stavebného povolenia

Získaniu stavebného povolenia, ktoré odobruje začatie stavby, predchádza množstvo administratívnych povinností:

  • Žiadosť o vydanie stavebného povolenia. Podľa zákona môže stavebný úrad začať stavebné konanie až po podaní písomnej žiadosti stavebníkom.
  • Výpis z listu vlastníctva. Záujemca o vydanie stavebného povolenia musí preukázať, že je vlastníkom pozemku alebo je inak oprávnený na pozemku vykonávať plánované zmeny.
  • Projektová dokumentácia. Návrh stavby či rekonštrukcie musí byť riadne vypracovaný kompetentnou osobou a musí obsahovať všetky náležitosti. Prikladá sa aj osvedčenie o spôsobilosti projektanta.
  • Potvrdenia. Najdôležitejším z nich je potvrdenie o zaplatení správneho poplatku za podanie žiadosti. Výska poplatku sa líši v závislosti od typu stavby a jej ďalších charakteristík a parametrov.
  • Súhlasy. Vyjadrenie vodární, teplární, plynární, elektrární, že daný objekt bude možné pripojiť na vodu, elektrinu, plyn… Takémuto súhlasu predchádza oslovenie príslušných spoločností a ich oboznámenie s projektom.
  • Odporúčania a vyhlásenia. Ide najmä o stanoviská rôznych orgánov a tretích strán súvisiacich so stavbou, či je stavbu možné uskutočniť a za akých podmienok.

V stavebnom konaní podľa zákona stavebný úrad skúma, či dokumentácia spĺňa jednak podmienky územného rozhodnutia a jednak či nie je v rozpore s ochranou životného prostredia, ochranou života a zdravia ľudí a či zodpovedá všetkým technickým požiadavkám vyplývajúcim zo zákona. Pre vydanie stavebného povolenia musí byť tiež zabezpečená plynulosť, bezpečnosť a komplexnosť výstavby, ako aj stavebný dozor.

Ak ste sa do vybavovania stavebného povolenia odhodlali pustiť na vlastnú päsť, uistite sa, že ste doložili všetky potrebné materiály. V prípade, že sa vám podarilo splniť všetky náležitosti vyplývajúce zo zákona a stavebný úrad vám vydá stavebné povolenie, môžete začať stavať, nie však skôr, ako stavebné povolenie nadobudlo právoplatnosť.

Sankcie za nedodržiavanie zákona

Stavebný zákon ďalej vymedzuje protiprávne konanie pri príprave či realizácií stavby a aj sankcie plynúce z takého konania. Podľa závažnosti protiprávneho konania a podľa toho, kto sa takýmto konaním previnil, rozlišujeme priestupky a správne delikty.

Priestupku sa dopúšťa len fyzická osoba, správnych deliktov aj osoba právnická. Výšky pokút sú odstupňované podľa závažnosti porušenia zákona, pri ich vyčíslovaní sa však neberú do úvahy celkové náklady na stavbu. Preto sa ľahko môže stať, že pokuta za čiernu stavbu malej firmy bude mať rovnakú výšku ako sankcia za nesprávny postup pri stavbe komplexného bytového objektu.

Pokutu ukladajú stavebné úrady alebo Slovenská stavebná inšpekcia a uloženie pokuty je zo strany kompetentných orgánov po zistení nedostatkov povinné. Ak pokutu dostať nechcete, využite poradenské a právne služby v oblasti nehnuteľností a stavba prebehne transparentne a podľa zákona bez hrozby pokuty za priestupok či správny delikt.

Užitočnosť právnych služieb

Nie je v možnostiach každého človeka, aby sa vyznal v aktuálnych predpisoch a legislatíve spájajúcej sa so stavebným právom. Riadne spracovanie podkladov ku kúpe, predaju alebo prenájmu nehnuteľnosti, príprava zmlúv, zápisy do katastra či prípadné rokovanie s bankami, to sú všetko činnosti, ktoré by každý stavebník najradšej hodil za hlavu. Prenechajte ich radšej odborníkom z advokátskej kancelárie Legate.

Ak sa pri príprave a realizácií stavby rozhodnete využiť poradenské a právne služby, Bratislava ponúka najširší výber. Jedine angažovaním kompetentného profesionála z oblasti stavebného práva budete mať istotu, že stavba bude prebiehať v súlade s platnou legislatívou.

Zanechajte odpoveď

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.